Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh